• image01


งบการเงินบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ปี 2562 (หมายเหตุ: งบการเงินดังกล่าวยังไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่)


10 Apr 2020

Attachment (s)
งบการเงินประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) [ 661.73 kb.]
Financial Statements Yearly 2019 (Audited) [ 241.09 kb.]