• image01
คณะกรรมการบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการ
4. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ
5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ
7. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการ
8. นางภัทรพร มิลินทสูต กรรมการ
9. นายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการ
10. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการ