• image01
คณะกรรมการชุดย่อย : บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการอำนวยการธุรกิจตลาดทุน

คณะกรรมการอำนวยการธุรกิจตลาดทุนมีหน้าที่สนับสนุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการรับผิดชอบดูแลธุรกิจตลาดทุน เช่น พิจารณาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ กลุ่มธุรกิจตลาดทุน บริหารธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ และติดตามควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

ปัจจุบันคณะกรรมการอำนวยการธุรกิจตลาดทุน ประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายอภินันท์ เกลี่ยวปฎินนท์ ประธาน
2. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต รองประธาน
3. นายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการ
4. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการ
5. นางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการ
6. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการ
7. ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ์ กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ สมบูรณ์ กรรมการ
9. นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการ
10. นางสาวยุวนา รัตนวิเชียร กรรมการ
11. นายนภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการ
12. ดร.จอน วงศ์สวรรค์ กรรมการ
13. นายปกรณ์ เกษมธนกุล กรรมการ
14. นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการ
15. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการ
16. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ กรรมการ