• image01
การลงทุนและค้าหลักทรัพย์ : การลงทุน

ฝ่ายลงทุน (Direct Investment Department) เป็นหน่วยงานจัดการการลงทุนระยะยาวของกลุ่มการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร โดยยึดหลักการในการลงทุนที่เน้นถึงปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของบริษัทที่จะเข้าทำการลงทุน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็นหลัก ด้วยการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดและครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญ ฝ่ายลงทุนเสาะหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตและมีโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่ดี (2) ธุรกิจที่มีองค์ประกอบทางธุรกิจที่แข็งแรงและยั่งยืน และ (3) ธุรกิจที่มีคณะผู้บริหารที่มีความสามารถและมีโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นมีผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน


ฝ่ายลงทุนมีขอบเขตในการลงทุนที่ค่อนข้างกว้างและหลากหลาย โดยสามารถลงทุนได้ในทั้งในตราสารทุนและตราสารกึ่งทุน และสามารถลงทุนได้ทั้งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (listed company) หรือ บริษัททั่วไป(non-listed company) ที่เข้าเกณฑ์ในการลงทุน
 
ติดต่อ

วาสนา พฤทธิพงศ์สิทธิ์
wassanap@kkpfg.com