• image01
ลูกค้าบุคคล : ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

ภาพรวม


หลักทรัพย์ ภัทร ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยดูแลและบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า โดยเราเข้าใจดีว่าลูกค้ามีความต้องการและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึง คำนึงถึงรายละเอียดในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำในการบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน และเนื่องด้วยหลักทรัพย์ ภัทร ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ทำให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าด้วยคำแนะนำที่เป็นกลาง ครอบคลุมหลักทรัพย์ ตั้งแต่ตราสารหนี้จนถึงหุ้นทั้งในและต่างประเทศ บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของภัทร เหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีสินทรัพย์ในการลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
 
แนวทางการให้บริการ


ในฐานะนักลงทุนทั่วไปของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ท่านอาจได้รับบริการเพื่อการออมและลงทุนในเงินฝาก กองทุนรวม หุ้น หรือประกันชีวิต รวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมในกรณีที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของภัทร ท่านจะได้รับบริการที่ตอบสนองทุกรายละเอียดในความต้องการทางการลงทุนของท่าน ในการจัดทำแผนการลงทุนภายใต้หลักการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม (asset allocation) ซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ท่านจะได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่เป็นกลางจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม


ท่านสามารถเลือกรูปแบบการรับบริการด้านการลงทุนของท่านได้ ในสองรูปแบบ ได้แก่

 • บริการให้คำปรึกษาในการลงทุน (Non-discretionary service) จะช่วยให้ท่านสามารถรับคำแนะนำการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน เพื่อกำหนดแผนในการลงทุนและแผนการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม โดยที่ท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของท่านจะช่วยทำการติดตามผลการลงทุนและให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 • บริการกองทุนส่วนบุคคล (Private fund service) เป็นบริการที่จะช่วยให้ท่านสะดวกสบายในการลงทุนอย่างเต็มที่ โดยผู้จัดการลงทุนของภัทรจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจในกลยุทธ์การลงทุนและการปรับเปลี่ยนการลงทุนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดที่ท่านได้ให้ไว้ จึงเหมาะสำหรับท่านนักลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามบทวิเคราะห์และสถานการณ์การลงทุนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
 
ทางเลือกในการลงทุน


เพื่อให้ท่านสามารถจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม เราได้นำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

 • หุ้น: หุ้นเป็นส่วนสำคัญในการจัดสรรเงินลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงได้ในระยะยาว ทั้งในส่วนของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ
 • ตราสารอนุพันธ์: ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของท่านได้ นอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงได้ด้วยการขายชอร์ต รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ wealthmanagement.kkpfg.com/product/index
 • ตราสารหนี้: ตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ เนื่องจาก ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  ให้แก่ผู้ถือในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขาย รวมถึงความเสี่ยงจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
 • กองทุนรวม: นักลงทุนบุคคลโดยทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุนรวมจะช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทที่สงวนสิทธิ์ไว้โดยเฉพาะ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษีต่างๆ รวมทั้งมีผู้จัดการลงทุนที่ช่วยทำการบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 • ตราสารจัดโครงสร้าง: เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบันมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่จะเปิดเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนบุคคลและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนที่มีเป้าหมายเฉพาะ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารจัดโครงสร้างซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการลงทุนได้อย่างอิสระตามความต้องการของท่าน
 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์: ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอีกบริการหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการให้ยืมหลักทรัพย์และการขายชอร์ตแก่ผู้ยืมเพื่อตอบสนองนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากตลาดขาลง เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ Securities Borrowing and Lending (SBL)
 • สินเชื่อ Lombard: สินเชื่อหมุนเวียนแบบอเนกประสงค์ที่มีทรัพย์สินทางการเงินเป็นหลักประกัน เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนหรือการใช้จ่ายอเนกประสงค์ โดยไม่ต้องขายทรัพย์สินทางการเงินที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้สินเชื่อ Lombard ยังให้ท่านสามารถซื้อขายทรัพย์สินทางการเงินที่เป็นหลักประกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นับว่าเป็นการใช้ศักยภาพจากทรัพย์สินที่ถือครอง โดยไม่ต้องการเสียผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับอย่างแท้จริง
 • สินเชื่อ Portfolio for Property Financing (PPF): สินเชื่อที่ตอบโจทย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพียงใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลงทุนควบคู่กับสินทรัพย์ทางการเงินมาเป็นหลักประกัน หรือท่านสามารถสร้างสภาพคล่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านถือครองอยู่ เพื่อนำไปใช้ในโอกาสลงทุนอื่นๆ ตามความต้องการ

หมายเหตุ:
"ข้อมูลในเวปไซต์นี้มีขึ้นพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำในฐานะผู้มีวิชาชีพหรือให้ความเห็นทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไปอ้างอิงใดๆได้ บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการการนำข้อมูล ดังกล่าวไปใช้"

 
ประโยชน์สำหรับนักลงทุน

ครอบคลุมทางเลือกในการลงทุนด้วยคำแนะนำที่เป็นกลาง นำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท พร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นกลางเพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในทุกทางเลือกด้วยบริการครบวงจร
แนวทางการลงทุนที่เป็นระบบอย่างมืออาชีพ ช่วยวางแผนการลงทุนตามความเหมาะสมสำหรับท่านโดยเฉพาะ ด้วยหลักการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ท่านบริหารจัดการและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้อย่างมืออาชีพ
บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนที่เชื่อถือได้ตลอดมา บทวิเคราะห์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความร่วมมือกับ
เพื่อนำเสนอแนวคิดในการลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจลงทุน
นวัตกรรมแห่งบริการเพื่อการลงทุน บริการด้านการลงทุนที่ได้รับมาตรฐานสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในทุกขั้นตอน อาทิ การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมทางโทรศัพท์ การใช้กองทุนเงินสดเพื่อชำระค่าซื้อขายหุ้น และรายงานสรุปการลงทุนด้วยรายละเอียดที่ครบครันในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
 

ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุน โทร 02-305-9449